Гифка с Gifius.ru.gif

Контакти

E-Mail: 

Запоріжжя: 

scotc7542@gmail.com

Київ:

 v.nuzhna@gmail.com


Ми на інших платформах: 

https://buchhalteronline.webnode.com.ua


https://www.facebook.com/osbbua.ua/ 

Типовий договір

Договір № ____

на виконання робіт з бухгалтерського обслуговування

 

м.Київ                                                                                                                                  "__" ________ 2017 рік

    

______________________________________________, пойменоване в подальшому Замовник, в особі Голови Правління______________________________________, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю «Бухгалтер онлайн», пойменоване в подальшому Виконавець, в особі Керуючого партнера Нужної Вікторії Валеріївни, що діє на підставі Довіреності від 10.08.2015р., з другої сторони, далі по тексту – Сторони, уклали цей Договір про наступне:

 

1. Предмет Договору

 

1.1. Замовник  доручає, а  Виконавець  приймає  на себе зобов’язання щодо виконання робіт з бухгалтерського обслуговування (ведення бухгалтерського обліку), починаючи з моменту дії даного Договору.

Детальний перелік послуг, що надаються за цим Договором, визначений Сторонами у Додатку №1 до цього Договору.

1.2. Виконавець веде бухгалтерський облік у відповідності до Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій та Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, що затверджені наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 р.  № 291.

1.3. Виконавець вправі залучати відповідних фахівців для якісного і своєчасного виконання робіт. Послуги зазначених фахівців Виконавець оплачує за власний рахунок.

1.4. Роботи з бухгалтерського обслуговування здійснюються Виконавцем щомісяця протягом дії даного Договору.

1.5. Роботи по веденню бухгалтерського обліку, складанню звітності, проведення аналізів та перевірок у період до моменту складання данного договору сплачюється Замовником окремо з підписанням Дадотку до цього договору.

 

2. Порядок виконання робіт

 

2.1. Первинна документація Замовника зберігаються за адресою: м. Київ, вул. В.Хвойки,21 офіс 209.

2.2. Облікові регістри Замовника зберігаються  за адресою: м. Київ, вул. В.Хвойки,21 офіс 209.

2.3. До початку виконання робіт за цим Договором Замовник надає Виконавцю копії документів згідно Додатку 2 до цього Договору.

 

3. Вартість робіт

 

3.1. Щомісячна вартість робіт складає

-        з бухгалтерського обслуговування  __________ грн.

-        з ведення управлінського обліку рахункiв  мешканців____________________________грн.

-        кадровий облік ____________грн.

3.2. При збільшенні або зменшенні обсягів робіт сторони погоджують нову вартість робіт шляхом переговорів, що оформляється Протоколом узгодження договірної ціни, окрім випадків, передбачених п. 9.7 цього Договору.

3.3. У разі збільшення оплати за цим Договором згідно п. 9.7.2 цього Договору Замовник перераховує суму за виставленому Виконавцем рахунку на протязі двох банківських днів з дати виставлення рахунку Виконавцем і тільки після оформлення Додаткової угоди за цим Договором.

 

4. Порядок здачі-прийому робіт

 

4.1. Виконавець і Замовник щомісяця підписують Акт виконаних робіт, що свідчить про належне виконання робіт Виконавцем і відсутності у Сторін взаємних претензій.

 

5. Порядок розрахунків

 

5.1. Замовник до 10 (десятого) числа наступного місяця здійснює стовідсоткову оплату за минулий місяць згідно рахунків Виконавця.

 

6. Обов'язки Сторін

 

6.1. Виконавець зобов'язаний якісно й у повному обсязі виконувати роботи, зазначені в пункті 1.1 даного Договору.

6.2. Виконавец зобов'язаний підготувати бухгалтерські, податкові, статистичні і інші звіти, передбачені чинним законодавством, та надати їх Замовнику не пізніше, ніж за 4 (чотири) робочих днів до кінцевого терміну їх здачі в державні органи.

6.3 Виконавец зобов'язаний до 25 числа наступного за звітним місяцем підготувати для Замовника перелік необхідних даних і документів для виконання робіт передбачені пунктом 1.1 цього Договору ,

6.4. Замовник зобов'язаний оплачувати винагороду Виконавцю в терміни, зазначені в п. 5.1 даного Договору.

6.5. Замовник зобов'язаний надати Виконавцю всі дані і документи, необхідні для виконання робіт, що передбачені пунктом 1.1 цього Договору, за звітний місяць до 10 числа наступного за звітним місяця, згідно переліка наданого Виконавцем.

6.6. Замовник зобов'язаний підписати і поставити печатку на бухгалтерських, податкових, статистичних і інших звітах, підготовлених Виконавцем, не пізніше, ніж за 3 (три) робочих дні до кінцевого терміну їх здачі в державні органи.

6.7. Замовник зобов'язаний сплатити обчислені Виконавцем податки й інші обов'язкові платежі в повних сумах і в терміни, установлені нормативно-правовими актами України.

 

7. Відповідальність сторін

 

7.1. Замовник несе відповідальність за:

7.1.1. Своєчасність та повноту надання Виконавцю первинних документів та будь-якої іншої інформації, необхідної для виконання робіт з бухгалтерського обслуговування за переліком згідно з п. 1.1 цього Договору.

7.1.2.Зміст наданих Виконавцю первинних документів, необхідних Виконавцю для виконання робіт з бухгалтерського обслуговування за переліком згідно з п. 1.1 цього Договору.

7.1.3.Прийняття управлінських рішень з питань, що мають вплив на бухгалтерський облік та оподаткування підприємства Замовника.

7.1.4.Трактування положень законодавства, що стосуються діяльності підприємства Замовника.

 

7.2. Виконавець несе відповідальність з початку ведення ним бухгалтерського обліку за:

7.2.2. Обсяг проведених процедур, необхідних для виконання робіт з бухгалтерського обслуговування, визначених у п. 1.1 цього Договору.

7.3. Відповідальність за сплату штрафних санкцій.

7.3.1. Усі штрафні санкції, накладені на Замовника державними контролюючими органами за порушення у порядку ведення обліку, подання звітності, несвоєчасну або неповну сплату податків та інших обов’язкових платежів, з вини Виконавця (з дати , Виконавець оплачує за власний рахунок, окрім випадків, що передбачені пп. 7.3.2, 7.3.3 та 7.3.4 цього Договору.

7.3.2. Невиконання Замовником умов пункту 6.5 цього Договору є достатньою підставою для повного зняття відповідальності з Виконавця в межах порушень, що виникли внаслідок відсутності необхідної документації.

7.3.3. Невиконання Замовником пункту 6.6 даного Договору є достатньою підставою для повного зняття відповідальності з Виконавця щодо штрафних санкцій за несвоєчасну здачу бухгалтерських, податкових, статистичних і інших звітів.

7.3.4. Невиконання Замовником пункту 6.7 даного Договору є достатньою підставою для повного зняття відповідальності з Виконавця щодо штрафних санкцій за неповну чи/або несвоєчасну сплату податків і інших обов'язкових платежів.

 

8. Умови конфіденційності

 

8.1. Кожна із сторін по цьому Договору буде зберігати конфіденційність отриманої від інших Сторін технічної, фінансової, комерційної та іншої інформації та здійснить усі можливі заходи, щоб зберегти отриману інформацію від розголошення згідно чинного законодавства України.

8.2. Передача інформації третім особам, публікування або інше розголошення такої інформації в термін дії цього Договору та протягом трьох років після його закінчення або розірвання може здійснюватись виключно з письмової згоди сторін, незалежно від причин розірвання цього Договору.

8.3. Дія пп. 8.1 та 8.2 цього Договору не розповсюджується на:

8.3.1.Випадки надання сторонами встановлених форм звітності, які прямо передбачені чинним законодавством України та інформації наданої по запиту судових органів влади.

 

9. Порядок внесення змін у договір і розірвання Договору

 

9.1. Договір може бути змінений, припинений, доповнений, подовжений і розірваний за згодою Сторін, що оформляється актом, підписаним обома Сторонами.

9.2. Кожна зі Сторін має право розірвати даний Договір, письмово повідомивши іншу Сторону за три місяця до дати розірвання. Дане правило на розповсюджується на випадки розірвання Договору за п 9.7 цього Договору.

9.3. При несплаті Замовником робіт Виконавця за два і більше місяці Виконавець має право припинити виконання робіт і розірвати даний Договір в односторонньому порядку, попередивши Замовника за 10 (десять) робочих днів письмовим повідомленням.

9.4. У випадку незадоволення Замовника якістю виконаних робіт він має право розірвати даний Договір з обов'язковим письмовим повідомленням Виконавця за 10 (десять)робочих днів до дати розриву.

9.5. При розірванні Договору за будь-яких причин, Сторони здійснюють остаточний розрахунок за даним Договором протягом 5 (п'яти) робочих днів з моменту підписання акта про розірвання Договору.

9.6. При розірванні Договору за будь-яких причин, Виконавець зобов'язаний передати Замовнику всю документацію, включаючи облікову, яка знаходилася в його розпорядженні під час дії даного Договору.

9.7. У випадку невиконання, несвоєчасного виконання або виконання не у повному обсязі Замовником вимог п. 6.5, п.6.6 та п. 6.7 цього Договору Виконавець має право в односторонньому порядку:

9.7.1.розірвати Договір, повідомивши про це Замовника за 10 робочих днів до дати розірвання;

9.7.2.або збільшити суму оплати за цим Договором на суму, яка буде адекватною підвищеним витратам Виконавця у зв’язку з ускладненням виконання робіт за цим Договором з оформленням Додаткової угоди до Договору.

 

 

10. Заключні положення

 

10.1. Договір складений українською мовою в двох екземплярах, що мають однакову юридичну силу, і знаходяться у кожної із Сторін.

10.2.1. Замовник є неприбуткова організація

10.2.2. Виконавець має спрощену систему оподаткування.

10.3. Договір діє з “___”_________  2017 року по  “____” ________ 2018 року.

10.4. Дія даного Договору автоматично продовжується на наступний рік, якщо жодна зі Сторін не пізніше 15 календарних днів до закінчення дії цього Договору не повідомить іншу Сторону про припинення дії Договору в наступному році.

 

Реквізити сторін

 

ЗАМОВНИК:

ВИКОНАВЕЦЬ:

 

ТОВ «Бухгалтер онлайн»

 

ЄДРПОУ 38997548

 

Р/с 2600910671302 в АО «МетаБанк»

м. Запоріжжя, МФО 313582

Юридична адреса: 69006, м. Запоріжжя, вул. Добролюбова, 19

 

Фактична адреса:

Україна,м. Київ, вул. В.Хвойки 21, оф.209

 

Тел./факс: +3(093) 536 65 25 , (050) 777 09 57

М.П.

М.П.

 

 

 

 
Додаток 1

 

до Договору №___________ вiд __________ 2017

 

м.Київ                                                                                                                              "__"  _________ 2017 рік

 

___________________________________________, пойменоване в подальшому Замовник, в особі Голови Правління _________________________________, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю «Бухгалтер онлайн», пойменоване в подальшому Виконавець, в особі Керуючого партнера Нужної Вікторії Валеріївни, що діє на підставі Довіреності від 10.08.2015р., з другої сторони, далі по тексту – Сторони, уклали цю Додаткову угоду до Договору про наступне:

 

 

Ведення бухгалтерского обліку Виконавцем включає:

 

  1. Аналiтичний та синтетичний облiк:

           - грошових коштiв на розрахункових рахунках;

           - корпоративноi картки та касові операції;

           - розрахункiв з комунальних внескiв;

           - товаро-матерiальних цiнностей;

           - основних засобiв;

           - нематерiальних активiв;

           - з постачальниками;

           - з iншими кредиторами та дебiторами;

           - внескiв та витрат;

           - фiнансових результатiв;

           - з пiдзвiтними особами;

           - розрахункiв пiльг та субсiдiй.

 

2. Сплата:

           - обов'язкових податкiв i зборiв;

           - заробiтної плати працiвникам Замовника;

           - постачальникам,  згiдно з пiдписаними договорами;

           - за розрахунково - касове обслуговування банкам.

 

3. Формування кошторису та рiчної звiтностi Ревiзiйнiй комiсiї Замовника. Аналіз кошторису та фінансово-економічної діяльності підприємства.

 

4. Формування звiтiв та подача їх до контролюючих огранів:

           - про боржникiв;

           - по разрахункам з постачальникам;

           - про пiльги та субсiдiї;

           - по  обов'язковим податкам i зборам;

           - в вiддiл Статистики.

 

ЗАМОВНИК:

ВИКОНАВЕЦЬ:

ОСББ

ТОВ «Бухгалтер онлайн»

ЄДРПОУ

ЄДРПОУ 38997548

Р/с

 МФО

Р/с 2600910671302 в АО «МетаБанк»

м. Запоріжжя, МФО 313582

Фактична адреса:

 

Фактична адреса:

Україна, м. Київ, вул. В. Хвойки 21, оф.209

Тел./факс:

Тел./факс: +380507770957

М.П.

М.П. 

 

 

 

Гифка с Gifius.ru.gif

Контакти

ОСББ "Маршала Тимошенка 15-Г"

Телефон:
+380502437771
+380673952278
  
детальніше

ОСББ "Машинобудівників 17-А"

Телефон:  +380503820500
 детальніше

ЖБК "Арсеналець-14"

Телефон: +380672467055   


ОСББ "Клен"

Телефон: +380956546361   

Всі організації...

Зворотній зв'язок

CAPTCHA